Księgarnia internetowa BookMaster.pl
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
Chcesz kupić tę pozycję ?Wyślemy w ciągu 4-7 dni

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej

dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.)

189,00
164,50
24,50 (13%)
Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 149 PLN
Dodatkowy rabat! Dołącz do klubu BookMaster.pl
zbieraj procenty i kupuj z dodatkowym rabatem.
Zamów przez telefon!:
☎ 22 428-25-64
Szczegóły książki:

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej opis książki:
Obszerne i wyczerpujące kompendium z zakresu rachunkowości finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Autorzy bardzo dokładnie przedstawili wszystkie aspekty związane z prowadzeniem księgowości w ZOZ-ach, popierając swój komentarz wieloma przykładami liczbowymi, schematami ewidencji księgowej oraz wzorami dokumentów.
Szczególną uwagę poświęcono m.in. problematyce aktywów trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego, rozrachunkom i roszczeniom, kosztom działalności medycznej i ich ewidencji, kalkulacji świadczeń medycznych, funduszom (kapitałom) ZOZ-ów, tworzonym rezerwom, a także ustalaniu i podziałowi wyniku finansowego.
Książka polecana służbom finansowo-księgowym zakładów opieki zdrowotnej oraz studentom kierunków ekonomicznych.

dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US - kierownik Zakładu Rachunku
Kosztów w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
Centrum Konsultingu w zakresie opieki zdrowotnej, autorka ponad 350 publikacji z zakresu rachunkowości i rachunku kosztów.
prof. dr hab. Danuta Sołtys - prof. dr hab., kierownik katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Profesor w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu, m.in. w projektowaniu rozwiązań dla podmiotów różnych branż. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na różnych formach studiów z rachunkowości, rachunku kosztów (w tym rachunku kosztów dla inżynierów). Nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodami Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
prof. dr hab. Kazimierz Sawicki - profesor zwyczajny w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przewodniczący Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, autor po nad 500 publikacji z zakresu rachunkowości, rachunku i analizy kosztów, polityki bilansowej i audytu.
dr Aleksandra Bryła - doktor, pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe dotyczą rachunku kosztów, a przede wszystkim dostosowania rachunku kosztów, z uwzględnieniem różnych jego modeli (pełnych, działań), do potrzeb zarządzania jednostkami gospodarczymi o zróżnicowanym profilu działalności, w szczególności zakładami opieki zdrowotnej. Specjalizuje się również w problematyce funkcjonowania rachunku kosztów w warunkach controllingu. Prowadzi współpracę z praktyką gospodarczą o różnorodnej tematyce, m.in. w zakresie oceny programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, analiz przedprywatyzacyjnych, projektowania modelu rachunku kosztów dla przedsiębiorstw rożnych branż, w tym również szpitali.
dr Małgorzata Durbajło-Mrowiec - doktor, adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunkt w Wyższej szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, w tym rachunku kosztów jakości, rachunku kosztów zakładów opieki zdrowotnej i w controllingu strategicznym.
dr Przemysław Mućko - pracownik Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
dr Magdalena Kludacz - doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość. Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.
mgr Hanna Jakimowicz - doktorantka Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, główny specjalista ds. kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
mgr Dorota Skrzypska - doktorantka Instytutu Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie kierownik Sekcji Finansowo-Księgowej jednostki sektora finansów publicznych. Wcześniej główny księgowy w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego. Posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.


Produkty podobne:


Recenzje naszych Klientów:

Książka "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej" dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.) nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję

Klienci, którzy kupili ten tytuł kupili też:

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej spis treści:

Wstęp
Część I . Zakład opieki zdrowotnej jako podmiot rachunkowości
Rozdział 1. Pojęcie i typologia ZOZ - Maria Hass-Symotiuk

 1. Istota, cele i cechy ZOZ
 2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej
 3. Formy prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej
 4. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 2. Zasady gospodarki finansowej ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz

 1. Specyfika gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej
 2. Gospodarowanie majątkiem ZOZ
 3. Źródła finansowania działalności ZOZ
 4. Formy finansowania działalności ZOZ
 5. Plan finansowy jako podstawa działalności ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Rozdział 3. Współpraca ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia - Magdalena Kludacz

 1. Systemy wynagradzania za usługi medyczne
 2. Typy kontraktów na usługi medyczne
 3. Zasady kontraktowania usług medycznych
 4. Monitorowanie i kontrola realizacji kontraktów


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Część II. Ogólne zasady rachunkowości ZOZ
Rozdział 4. Istota i funkcje rachunkowości ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska

 1. Definicja i zakres rachunkowości
 2. Normy prawne funkcjonowania rachunkowości
 3. Zasady prawidłowej rachunkowości
 4. Zadania i funkcje rachunkowości ZOZ
 5. Opowiedzialność za rachunkowość ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 5. Elementy rachunkowości ZOZ - Maria Hass-Symotiuk

 1. Zakładowy plan kont jako podstawa funkcjonowania


rachunkowości ZOZ

 1. Dokumentacja operacji gospodarczych ZOZ
 2. Księgi rachunkowe ZOZ
 3. Inwentaryzacja składników majątkowych
 4. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej
 5. Archiwizowanie i ochrona zbiorów dokumentacji księgowej


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 6. Organizacja rachunkowości ZOZ - Magdalena Kludacz, Dorota Skrzypska

 1. Rola i miejsce służby finansowo-księgowej w strukturze organizacyjnej ZOZ
 2. Podstawy organizacji prac ewidencyjno-obliczeniowych w ZOZ
 3. Zadania i funkcje głównego księgowego
 4. Komputer jako narzędzie opracowania informacji w ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Część III. Obszary problemowe rachunkowości ZOZ
Rozdział 7. Aktywa trwałe - Kazimierz Sawicki

 1. Istota, klasyfikacja i wycena aktywów trwałych
 2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości


niematerialnych i prawnych

 1. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości
 2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 3. Długoterminowe aktywa finansowe
 4. Środki trwałe w budowie


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 8. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - Danuta Sołtys, Aleksandra Bryła

 1. Istota i zasady gospodarowania zapasami
 2. Klasyfikacja i wycena zapasów
 3. Rozliczenie zakupu
 4. Ewidencja syntetyczna materiałów i towarów
 5. Ewidencja analityczna materiałów i towarów
 6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 9. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe - Przemysław Mućko

 1. Istota i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi
 2. Środki pieniężne w kasie
 3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i kredyty bankowe
 4. Inne środki pieniężne
 5. Krótkoterminowe aktywa finansowe


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 10. Rozrachunki i roszczenia - Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska

 1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje
 2. Zasady wyceny rozrachunków
 3. Rozrachunki z kontrahentami
 4. Rozrachunki publicznoprawne
 5. Rozrachunki z pracownikami
 6. Pozostałe rozrachunki
 7. Odpisy aktualizujące wartość należności
 8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek
 9. Należności dochodzone na drodze sądowej
 10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 11. Koszty działalności medycznej i ich ewidencja - Maria Hass-Symotiuk

 1. Istota i klasyfikacja kosztów działalności ZOZ
 2. Zasady rachunku kosztów
 3. Przekrój rodzajowy kosztów
 4. Rozliczanie kosztów na przekrój podmiotowy i przedmiotowy
 5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 12. Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych - Maria Hass-Symotiuk

 1. Efekty działalności ZOZ jako podstawa kalkulacji kosztów
 2. Istota, cel i przedmiot kalkulacji
 3. Rodzaje i metody kalkulacji
 4. Tradycyjne procedury kalkulacji kosztów
 5. Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji kosztów
 6. Koszty jednostkowe leczenia pacjentów


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 13. Przychody i koszty działalności ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz

 1. Istota i rodzaje przychodów
 2. Przychody dotyczące realizowanych świadczeń medycznych
 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 4. Przychody i koszty finansowe
 5. Zyski i straty nadzwyczajne
 6. Obroty wewnętrzne i ich koszty


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 14. Fundusze (kapitały) ZOZ - Małgorzata Durbajło-Mrowiec

 1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów)
 2. Fundusze (kapitały) własne
 3. Rozliczania międzyokresowe przychodów
 4. Fundusze specjalne
 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych


Pytania kontrolne i zadania
Literatura
Akty prawne
Rozdział 15. Rezerwy na zobowiązania - Kazimierz Sawicki

 1. Istota i rodzaje rezerw
 2. Rezerwy na (zobowiązania) przewidywane straty
 3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników
 4. Rezerwy na restrukturyzację działalności
 5. Rezerwy na podatek dochodowy
 6. Ujawnienia informacji o rezerwach


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 16. Wynik finansowy ZOZ - Przemysław Mućko

 1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące
 2. Procedury ustalania wyniku finansowego netto
 3. Podział wyniku finansowego


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Część IV. Sprawozdawczość ZOZ
Rozdział 17. Sprawozdawczość finansowa ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz, Przemysław Mućko

 1. Istota i klasyfikacja sprawozdawczości finansowej
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Informacja dodatkowa
 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 6. Rachunek przepływów pieniężnych
 7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym
 8. Pozostała sprawozdawczość finansowa ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Załącznik nr 1.
Wzorcowy plan kont dla publicznego i niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Podręczniki akademickie » Rachunkowość » Rachunkowość finansowa30 marca 2015, poniedziałek: ilość produktów w dziale książki: 141 082, Zobacz mapę kategorii: książki
Książka: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, autor: dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.),
ostatnia aktualizacja dostępności produktu: 24 marca 2015, książka w ofercie od: 11 grudnia 2009
Wybrane wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Egmont, Longman - Pearson Education, Oxford University Press. Zobacz wszystkie
↑ do góry   
© 2005-2015 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa - książki, podręczniki szkolne, muzyka, filmy, e-booki.
Anielewicza 37, 01-057 Warszawa