Księgarnia internetowa BookMaster
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
Chcesz kupić tę pozycję ?Wyślemy w ciągu 4-7 dni

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej

dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.)

189,00
164,50
24,50 (13%)
Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 149 PLN
Dodatkowy rabat! Dołącz do klubu BookMaster.pl
zbieraj procenty i kupuj z dodatkowym rabatem.
Zamów przez telefon!:
☎ 22 428-25-64
Szczegóły książki:Produkty podobne:


Recenzje naszych Klientów:

Książka "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej" dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.) nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję

Klienci, którzy kupili ten tytuł kupili też:

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej spis treści:

Wstęp
Część I . Zakład opieki zdrowotnej jako podmiot rachunkowości
Rozdział 1. Pojęcie i typologia ZOZ - Maria Hass-Symotiuk

 1. Istota, cele i cechy ZOZ
 2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej
 3. Formy prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej
 4. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 2. Zasady gospodarki finansowej ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz

 1. Specyfika gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej
 2. Gospodarowanie majątkiem ZOZ
 3. Źródła finansowania działalności ZOZ
 4. Formy finansowania działalności ZOZ
 5. Plan finansowy jako podstawa działalności ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Rozdział 3. Współpraca ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia - Magdalena Kludacz

 1. Systemy wynagradzania za usługi medyczne
 2. Typy kontraktów na usługi medyczne
 3. Zasady kontraktowania usług medycznych
 4. Monitorowanie i kontrola realizacji kontraktów


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Część II. Ogólne zasady rachunkowości ZOZ
Rozdział 4. Istota i funkcje rachunkowości ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska

 1. Definicja i zakres rachunkowości
 2. Normy prawne funkcjonowania rachunkowości
 3. Zasady prawidłowej rachunkowości
 4. Zadania i funkcje rachunkowości ZOZ
 5. Opowiedzialność za rachunkowość ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 5. Elementy rachunkowości ZOZ - Maria Hass-Symotiuk

 1. Zakładowy plan kont jako podstawa funkcjonowania


rachunkowości ZOZ

 1. Dokumentacja operacji gospodarczych ZOZ
 2. Księgi rachunkowe ZOZ
 3. Inwentaryzacja składników majątkowych
 4. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej
 5. Archiwizowanie i ochrona zbiorów dokumentacji księgowej


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 6. Organizacja rachunkowości ZOZ - Magdalena Kludacz, Dorota Skrzypska

 1. Rola i miejsce służby finansowo-księgowej w strukturze organizacyjnej ZOZ
 2. Podstawy organizacji prac ewidencyjno-obliczeniowych w ZOZ
 3. Zadania i funkcje głównego księgowego
 4. Komputer jako narzędzie opracowania informacji w ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Część III. Obszary problemowe rachunkowości ZOZ
Rozdział 7. Aktywa trwałe - Kazimierz Sawicki

 1. Istota, klasyfikacja i wycena aktywów trwałych
 2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości


niematerialnych i prawnych

 1. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości
 2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 3. Długoterminowe aktywa finansowe
 4. Środki trwałe w budowie


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 8. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - Danuta Sołtys, Aleksandra Bryła

 1. Istota i zasady gospodarowania zapasami
 2. Klasyfikacja i wycena zapasów
 3. Rozliczenie zakupu
 4. Ewidencja syntetyczna materiałów i towarów
 5. Ewidencja analityczna materiałów i towarów
 6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 9. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe - Przemysław Mućko

 1. Istota i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi
 2. Środki pieniężne w kasie
 3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i kredyty bankowe
 4. Inne środki pieniężne
 5. Krótkoterminowe aktywa finansowe


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 10. Rozrachunki i roszczenia - Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska

 1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje
 2. Zasady wyceny rozrachunków
 3. Rozrachunki z kontrahentami
 4. Rozrachunki publicznoprawne
 5. Rozrachunki z pracownikami
 6. Pozostałe rozrachunki
 7. Odpisy aktualizujące wartość należności
 8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek
 9. Należności dochodzone na drodze sądowej
 10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 11. Koszty działalności medycznej i ich ewidencja - Maria Hass-Symotiuk

 1. Istota i klasyfikacja kosztów działalności ZOZ
 2. Zasady rachunku kosztów
 3. Przekrój rodzajowy kosztów
 4. Rozliczanie kosztów na przekrój podmiotowy i przedmiotowy
 5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 12. Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych - Maria Hass-Symotiuk

 1. Efekty działalności ZOZ jako podstawa kalkulacji kosztów
 2. Istota, cel i przedmiot kalkulacji
 3. Rodzaje i metody kalkulacji
 4. Tradycyjne procedury kalkulacji kosztów
 5. Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji kosztów
 6. Koszty jednostkowe leczenia pacjentów


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 13. Przychody i koszty działalności ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz

 1. Istota i rodzaje przychodów
 2. Przychody dotyczące realizowanych świadczeń medycznych
 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 4. Przychody i koszty finansowe
 5. Zyski i straty nadzwyczajne
 6. Obroty wewnętrzne i ich koszty


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 14. Fundusze (kapitały) ZOZ - Małgorzata Durbajło-Mrowiec

 1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów)
 2. Fundusze (kapitały) własne
 3. Rozliczania międzyokresowe przychodów
 4. Fundusze specjalne
 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych


Pytania kontrolne i zadania
Literatura
Akty prawne
Rozdział 15. Rezerwy na zobowiązania - Kazimierz Sawicki

 1. Istota i rodzaje rezerw
 2. Rezerwy na (zobowiązania) przewidywane straty
 3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników
 4. Rezerwy na restrukturyzację działalności
 5. Rezerwy na podatek dochodowy
 6. Ujawnienia informacji o rezerwach


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Rozdział 16. Wynik finansowy ZOZ - Przemysław Mućko

 1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące
 2. Procedury ustalania wyniku finansowego netto
 3. Podział wyniku finansowego


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Część IV. Sprawozdawczość ZOZ
Rozdział 17. Sprawozdawczość finansowa ZOZ - Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz, Przemysław Mućko

 1. Istota i klasyfikacja sprawozdawczości finansowej
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Informacja dodatkowa
 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 6. Rachunek przepływów pieniężnych
 7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym
 8. Pozostała sprawozdawczość finansowa ZOZ


Pytania i zadania kontrolne
Literatura
Akty prawne
Załącznik nr 1.
Wzorcowy plan kont dla publicznego i niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Podręczniki akademickie » Rachunkowość » Rachunkowość finansowa

Nowości z wydawnictwa: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr27 kwietnia 2015, poniedziałek: ilość produktów w dziale książki: 142 571, Zobacz mapę kategorii: książki
Książka: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, autor: dr hab. Maria Hass-Symotiuk, prof. US (red.),
ostatnia aktualizacja dostępności produktu: 24 marca 2015, książka w ofercie od: 11 grudnia 2009
↑ do góry   
© 2005-2015 BookMaster - Księgarnia internetowa - książki, podręczniki szkolne, muzyka, filmy, e-booki.
Anielewicza 37, 01-057 Warszawa