Księgarnia internetowa BookMaster.pl
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
Chcesz kupić tę pozycję ?Wyślemy w ciągu 7-14 dni

PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku

Stanisław Łobejko

39,50
34,40
5,10 (13%)
Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 149 PLN
Dodatkowy rabat! Dołącz do klubu BookMaster.pl
zbieraj procenty i kupuj z dodatkowym rabatem.
Zamów przez telefon!:
☎ 22 428-25-64
Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 784462
  • Numer ISBN: 978-83-7378-525-0
  • Numer EAN: 9788373785250
  • liczba stron: 276
  • okładka: miękka
  • Wydawnictwo: SGH
  • wymiary: 176 x 250 mm
  • Rok wydania: 2010

PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku opis książki:
Postęp naukowo-techniczny, w szczególności technologie informacyjno-komunikacyjne
przełomu XXI wieku, oraz przemiany społeczno-gospodarcze zmieniają
w sposób istotny metody, sposoby oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej,
umożliwiając powstawanie przedsiębiorstw sieciowych, stanowiących nową formę
organizacyjną przedsiębiorstw działających według nowych zasad i wymagających
odmiennego podejścia do zarządzania opartego na orkiestracji, tworząc równocześnie
podwaliny dla rozwoju globalnej gospodarki sieciowej.
1. W przedsiębiorstwie sieciowym metodą zarządzania jest orkiestracja procesów.
Tradycyjne zarządzanie jest realizowane na poziomie niezależnych podmiotów
tworzących przedsiębiorstwo sieciowe, a na poziomie przedsiębiorstwa sieciowego
rolę tę pełni orkiestracja procesów.
2. Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu konieczności zmiany dotychczasowego
firmocentrycznego podejścia na nowe podejście sieciocentryczne. Rozwój
sieci oraz sieciowych form współpracy przedsiębiorstw powoduje, że w coraz
większym stopniu ich działalność gospodarcza jest prowadzona w sieci. To sprawia,
że muszą one zmienić wewnętrzny klimat z ukierunkowanego na indywidualizm
działania na ukierunkowany na współpracę z otoczeniem. Myślenie w kategoriach
osiągania jak największych korzyści dla firmy musi zostać zastąpione
myśleniem o korzyściach dla sieci, a perspektywa widzenia z ograniczonej do
przedsiębiorstwa na rozszerzoną, obejmującą sieć.
3. W procesie tworzenia wartości dokonuje się przejście od łańcucha wartości do
sieci wartości. Wartość powstaje jako efekt wykorzystania zasobów znajdujących
się w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz współpracy wielu niezależnych podmiotów
połączonych ze sobą relacjami sieciowymi. Wartość wielu współczesnych
produktów jest sumą cząstkowych wartości dodawanych w sieciowym procesie
produkcji przez współpracujących ze sobą partnerów sieciowych i w ten sposób
nabiera nowego kolektywnego charakteru.
4. Następuje zmiana lokalizacji wiedzy oraz wyróżniających umiejętności i kluczowych
kompetencji z przedsiębiorstwa do sieci. Szybkie tempo rozwoju nauki
i techniki oraz technologii produkcyjnych, wysoka specjalizacja, powstawanie
nowoczesnych dziedzin łączących w sobie osiągnięcia wielu różnych dyscyplin
nauki sprawiają, że przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie rozwijać potrzebnej
im wiedzy, wyróżniających umiejętności oraz kluczowych kompetencji.
Dlatego też, korzystając z możliwości, jakie oferuje nowoczesna technologia informacyjno-
komunikacyjna, poszukują potrzebnych im zasobów w sieci.
5. Innowacje otwarte stają się nowym, sieciowym źródłem przewagi konkurencyjnej.
Od dawna były one wskazywane jako jeden z najważniejszych czynników
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Informatyzacja
oraz usieciowienie społeczeństwa i gospodarki stworzyły możliwość włączenia
do procesu kreowania innowacji intelektualnych zasobów znajdujących się na
zewnątrz przedsiębiorstwa. Proces kreacji i rozwoju innowacji z zamkniętego we
wnętrzu przedsiębiorstwa otwiera się na zewnętrznych partnerów (fi rmy, organizacje,
klienci), traktując ich jako kokreatorów innowacji.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówione zostały
informacyjne i sieciowe uwarunkowania rozwoju, z podkreśleniem roli i znaczenia
informacji, systemów informacyjnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Wskazano podstawowe rodzaje sieci,
miejsce przedsiębiorstwa w sieci procesów oraz przejście od inteligencji terminala do
inteligencji sieci.
W rozdziale drugim dokonano analizy nowej formy organizacyjnej, jaką we współczesnej
gospodarce jest przedsiębiorstwo sieciowe. Rosnąca konkurencja na globalnych
rynkach zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej współpracy sieciowej oraz tworzenia
przedsiębiorstw sieciowych. Zmiany, jakie dokonały się w strukturach organizacyjnych
przedsiębiorstw, polegają na przechodzeniu od form hierarchicznych do form płaskich,
od przedsiębiorstw zamkniętych w ściśle oznaczonych granicach do otwartych, sieciowych
oraz rozproszonych, które w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości
leżące na zewnątrz. Proces ten wywołuje efekt rozmywania się granic przedsiębiorstw
oraz zlewania się przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Pojawia się szereg nowych koncepcji
przedsiębiorstw sieciowych, takich jak przedsiębiorstwo fraktalne czy przedsiębiorstwo
kwantowe. Wskazano, że proces orkiestracji w przedsiębiorstwie sieciowym
pełni analogiczną rolę jak zarządzanie w przedsiębiorstwie tradycyjnym.
Ważną kwestią w globalnej gospodarce sieciowej jest zagadnienie kreacji wartości
omówione w rozdziale trzecim. Przejście od gospodarki tradycyjnej do gospodarki
sieciowej wpływa w sposób istotny na zmianę metod i sposobów kreacji wartości oraz
sprawia, że następuje przeniesienie procesu kreacji wartości z łańcucha wartości do
sieci wartości. We współczesnej gospodarce wartość powstaje w sieci i ten fakt ma
doniosłe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz metod zdobywania przewagi
konkurencyjnej na globalnym rynku.
Wiedza jest jednym z najważniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw,
dlatego też coraz ważniejsze staje się jej posiadanie oraz wykorzystanie. Dotyczy to
w szczególności przedsiębiorstw sieciowych czerpiących z zewnętrznych, sieciowych
zasobów wiedzy. Problematyce zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym
jest poświęcony rozdział czwarty.
W globalnej gospodarce sieciowej zmieniają się metody i sposoby konkurowania
oraz czynniki konkurencyjności, wśród których na czoło wysuwa się innowacyjność
omówiona w rozdziale piątym. W zakresie innowacyjności można mówić o nowej
jakości polegającej na włączeniu szerokiej rzeszy osób, fi rm i instytucji zewnętrznych
do procesu tworzenia innowacji określanego jako innowacje otwarte. Obecnie
w coraz większym stopniu konsument jest kokreatorem (w dosłownym znaczeniu)
innowacji. W zakresie innowacyjności następuje istotna zmiana w relacjach przedsiębiorstwo-
konsument. Z pozycji twórcy innowacji przedsiębiorstwo przesuwa się
na pozycję realizatora innowacji wykreowanych wspólnie z konsumentem.
Rosnąca konkurencja na rynku globalnym zmusza przedsiębiorstwa do aktywnej
współpracy sieciowej oraz nowego podejścia do kwestii nawiązywania współpracy
w sieci. Tej problematyce został poświęcony rozdział szósty. Omówiono w nim takie
sieciowe formy współpracy, jak: sieci produkcji, sieci logistyczne, sieci outsourcingowe,
sojusze i alianse strategiczne.
W rozdziale siódmym dokonano analizy procesów i przemian, które doprowadziły
do powstania współczesnej nowej gospodarki oraz jej dalszego rozwoju w kierunku
gospodarki, której istotę najlepiej oddaje określenie globalna gospodarka sieciowa.
Wskazano, że gospodarka XXI wieku to gospodarka dynamicznych przemian w sposobach
i formach gospodarowania oraz organizacji rynków, a jej dwoma najważniejszymi
cechami będzie globalny oraz sieciowy charakter. Podkreślono zmiany
w metodach i sposobach zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw w globalnej
gospodarce sieciowej.
Praca ma charakter teoretyczny i należy do dziedziny nauk ekonomicznych oraz
dyscypliny nauk o zarządzaniu. Prowadzone w niej rozważania swoim zakresem
mieszczą się w zakresie nauk o przedsiębiorstwie. Jej celem było rozpoznanie głównych
zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce oraz działalności
gospodarczej przedsiębiorstw, czynników je wywołujących lub im towarzyszących
oraz postawienie wniosków mających w dużym stopniu charakter ekstrapolacyjny.
Ze względu na złożoność wielu spośród analizowanych zjawisk i procesów oraz to,
że dzieją się one obecnie, nie ma możliwości dokonania ich oceny ex post (podejście
historyczne), możliwa jest jedynie obserwacja on going (bieżąca). Dlatego też
w pracy proces wnioskowania oparty został na metodzie indukcji, pozwalającej na
wyciąganie wniosków ogólnych na podstawie przesłanek jednostkowych potwierdzających
występowanie określonych cech (przy braku przesłanek negatywnych) oraz
zachodzących między nimi relacji. Ze względu za zakres analizowanych zagadnień
oraz fakt, że obserwacje dotyczą aktualnie zachodzących zjawisk i procesów, zbiór
analizowanych przesłanek ma charakter niewyczerpujący, co determinuje zastosowaną
metodę jako metodę indukcji niezupełnej, która pozwala w miarę wzbogacania
wiedzy w przedmiocie badań na kontynuację procesu wnioskowania.
W pracy dokonano szerokiej analizy zjawisk i czynników determinujących rozwój
przedsiębiorstw na tle zmian zachodzących w gospodarce z uwzględnieniem zmian
zachodzących w społeczeństwie. Jednym z nowych, związanych z innowacjami procesów
jest proces innowacji odwrotnej (diverse innovation) łączący się z faktem, że coraz
częściej duże przedsiębiorstwa globalne sięgają do źródeł innowacji znajdujących
się w krajach wschodzących (rozwijających się), takich jak Chiny czy Indie. To nowe
zjawisko we współczesnej gospodarce ma już charakter wyraźnie zarysowującego
się trendu polegającego na tym, że innowacje początkowo opracowywane w kraju
wysoko rozwiniętym, a następnie przekazane do krajów wschodzących zostają w nich
udoskonalone oraz rozwinięte do takiej postaci, że mogą być wprowadzone z sukcesem
na globalny rynek, w tym także na rynek kraju, w którym miały swój początek.
Zaprezentowane i poddane analizie problemy obejmują szerokie spektrum zagadnień
związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym wywoływanym wieloma
czynnikami, wśród których na czoło wysuwają się procesy globalizacji oraz usieciowienia
gospodarki i społeczeństwa. To one będą określały formy i sposoby działania
przedsiębiorstw oraz dobrobyt i styl życia społeczeństwa XXI wieku.
Praca ma charakter monografii naukowej, jednocześnie znaczna jej część może
zainteresować zarówno pracowników naukowych, jak i studentów kierunków ekonomii
oraz zarządzania, a także kadry kierownicze innowacyjnych przedsiębiorstw.


Produkty podobne:


Recenzje naszych Klientów:

Książka "PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku" Stanisław Łobejko nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję

PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku spis treści:

Wprowadzenie
1. Ujawnianie informacji a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych
1.1.Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jako element ochrony inwestorów
1.1.1. Cele sprawozdania finansowego
1.1.2. Założenia podstawowe sporządzania sprawozdań finansowych
1.1.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych oraz ograniczenia dotyczące przydatności i wiarygodności informacji
1.1.4. Sprawozdania finansowe jako element raportów przekazywanych przez spółki publiczne
1.1.5. Uregulowania dotyczące sprawozdania z działalności obowiązujące w Polsce na tle wymagań Unii Europejskiej
1.1.6. Sprawozdanie zarządu (management commentary, MC) - dyskusja nad zawartością raportu
1.2.Raportowanie relacji z otoczeniem jako element ochrony inwestora
1.2.1. Uwagi wstępne
1.2.2. Raportowanie relacji z otoczeniem z punktu widzenia przedsiębiorstw
1.2.3. Użytkownicy raportów
1.2.4. Raport relacji z otoczeniem gwarantujący ochronę inwestorów
1.2.5. Wyniki badań nad zasadnością raportowania relacji z otoczeniem w celu ochrony interesów inwestorów
1.3.Ochrona inwestora oraz wskaźniki jej pomiaru
1.3.1. Ochrona inwestora - definicja
1.3.2. Wskaźniki pomiaru ochrony inwestora na rynku kapitałowym
1.4.Pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz wskaźniki jej pomiaru
1.4.1. Pomiar pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
1.4.2. Wskaźniki pomiaru pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa - wybór wskaźników na potrzeby badania
1.5.Uwagi końcowe
2. Analiza obowiązkowych i dobrowolnych ujawnień w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar
2.1.Uwagi wstępne
2.2.Analiza informacji dotyczących ochrony inwestora (obowiązkowe i dobrowolne ujawnienia w sprawozdawczości biznesowej emitentów papierów wartościowych)
2.2.1. Uwagi wstępne
2.3.Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu finansowym
2.3.1. Zasoby niematerialne
2.3.2. Zarządzanie ryzykiem
2.3.3. Wartość godziwa
2.3.4. Rachunkowość zabezpieczeń
2.3.5. Leasing
2.3.6. Segmenty działalności
2.3.7. Rezerwy
2.3.8. Zakres ujawnień raportowanych w sprawozdaniu z działalności
2.3.9. Zakres ujawnień w obszarze relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
3. Ochrona inwestora i pozycja konkurencyjna emitentów papierów wartościowych oraz ich pomiar
3.1.Ochrona inwestora
3.1.1. Zmienność kursów akcji
3.1.2. Audytor
3.2.Pozycja konkurencyjna
3.2.1. Udział w rynku
3.2.2. Pozycja kosztowa
3.2.3. Rentowność
3.2.4. Wskaźnik Pentor
4. Ilościowa analiza wpływu jakości ujawnianych informacji na ochronę inwestorów i pozycję konkurencyjną oraz budowa optymalnego modelu ujawnień
4.1.Uwagi wstępne
4.2.Statystyczny obraz ujawnień w próbie 48 wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w latach 2005-2007
4.2.1. Przygotowanie danych do analizy (preprocessing)
4.2.2. Wstępna eksploracja danych
4.3.Wskaźnik ujawnień korporacyjnych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Metoda obliczania wskaźnika PCDI
4.3.3. Wskaźnik PCDI dla spółek w próbie badawczej
4.3.4. Wartości PCDI dla innych spółek
4.4.Zmienne określające stopień ochrony inwestorów
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Zmienne reprezentujące ochronę inwestorów
4.5.Zmienne określające pozycję konkurencyjną spółek
4.5.1. Uwagi wstępne
4.5.2. Zmienne reprezentujące pozycję konkurencyjną
4.6.Wpływ ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek
4.6.1. Uwagi na temat dotychczasowych badań
4.6.2. Postawienie problemu badawczego
4.7.Ilościowa analiza wpływu ujawnień na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną spółek
4.7.1. Skorelowanie poziomu ujawnień z wybranymi zmiennymi
4.7.2. Pojedyncze modele regresji liniowej i uporządkowanej regresji logitowej
4.8.Szersze ujęcie pozycji konkurencyjnej: wykorzystanie danych z bazy InfoCredit
4.9.Dezagregacja wskaźnika ujawnień korporacyjnych PCDI a ochrona inwestorów i pozycja konkurencyjna
4.9.1. Wielkości zdezagregowanych PCDI
4.9.2. PCDI1-PCDI4 a mierniki pozycji konkurencyjnej i ochrony inwestorów
Podsumowanie
Załączniki
Bibliografia

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Przedsiębiorstwo

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Zarządzanie » Zarządzanie strategiczne28 marca 2015, sobota: ilość produktów w dziale książki: 141 029, Zobacz mapę kategorii: książki
Książka: PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, autor: Stanisław Łobejko,
ostatnia aktualizacja dostępności produktu: 24 marca 2015, książka w ofercie od: 3 lipca 2013
Wybrane wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Egmont, Longman - Pearson Education, Oxford University Press. Zobacz wszystkie
↑ do góry   
© 2005-2015 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa - książki, podręczniki szkolne, muzyka, filmy, e-booki.
Anielewicza 37, 01-057 Warszawa